Tijdelijke Bagageovereenkomst

Tijdelijke bagageovereenkomst

 

1. Over publieke bekendmaking
Ik kondig dit beleid aan op het kantoor van het bedrijf.

2. Wat kan niet worden gecontroleerd
(1) Contant geld en kostbaarheden (waardestukken, edele metalen, belangrijke documenten, ontwerptekeningen, etc. met een waarde van meer dan
 ¥ 300.000 En die door de gebruiker van de tijdelijke bagageopslag als waardevol worden beoordeeld)
(2) Lijk
(3) Dier
(4) Gevaarlijke goederen zoals vluchtige stoffen of explosieven
(5) Geweren, zwaarden en andere voorwerpen die voor misdaden kunnen worden aangeboden
(6) Degenen die een geur afgeven. Het is gemakkelijk te rotten en te bederven
(7) Onreine zaken en zaken die opslaglocaties (magazijnen) kunnen beschadigen of beschadigen
(8) Degenen die bij wet verboden zijn om te bezitten of te dragen
(9) Andere artikelen die niet geschikt worden geacht voor opslag

3. Gebruiksvergoeding.
Er is geen maatinstelling Eén 1.650 yen per dag (inclusief belasting).
Eén zijde kleiner dan 300 cm kunnen wij veilig opslaan.
Wanneer de opslag echter langer duurt dan 21.00 uur en na de volgende dag wordt ingenomen,
Er wordt een extra dagelijkse vergoeding in rekening gebracht.

4. Wijze van opslag
We bewaren de bagage zoals deze was toen deze begon.

5. Wijziging bewaartermijn
Gebruikers kunnen de bewaartermijn naar eigen inzicht verlengen of verkorten.

6. Bewaartermijn en behandeling zonder bon
(1) Als er geen verlengingsinstructie is, bedraagt ​​de bewaartermijn maximaal 7 dagen.
(2) Als de opslagperiode wordt overschreden, zullen wij deze verwijderen en zal de vergoeding worden gebruikt als opslagvergoeding en andere kosten.

7. Onze verantwoordelijkheid
Wij nemen de verantwoordelijkheid voor compensatie zoals verlies en vernietiging die tijdens opslag heeft plaatsgevonden.
Dit geldt echter niet als wij bewijzen dat ons bedrijf of onze medewerkers niet willens en wetens of nalatigheid hebben gehandeld.

8. Aansprakelijkheid bij ongevallen
Bij de volgende uitgifte ook als er schade ontstaat zoals vernieling of schade aan opgeslagen goederen
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid.
(1) Door overmacht, zoals natuurrampen
(2) In het geval dat de relevante overheidsinstantie een bewaarnemingsartikel in beslag heeft genomen of dit als bewijsmateriaal moet overleggen
 door de activering van de rechterlijke macht
(3) Verlies van stubs, plagiaat
(4) Andere gevallen waarin het Bedrijf niet opnieuw de schuld krijgt

9. Schadebedrag als het bedrijf hiervoor verantwoordelijk is
In het geval van totale vernietiging wordt de beoordeling gemaakt op basis van de marktprijs van ofwel de aangegeven prijs, ofwel de ondergrens van ofwel 300.000..

10. Aansprakelijkheid van de gebruiker
Indien het bedrijf schade lijdt door opzet of nalatigheid van de gebruiker, of door het niet naleven van de algemene voorwaarden en
op basis hiervan vastgestelde regelgeving, ik zeg compensatie voor het bedrag van de schade.

Lunasol Inc.
26 september 2023 Tijdelijke bagageovereenkomst

 

利用規約荷物一時預かりり)

 

本利用規約(以下本規約といいます)はルナソル株式会社以下当社といいます)が提するす。)が提供する
荷物一時預かりサービス(以下本サービスといいます)の利用条件及び本サービスの利用者とDit is het geval社との
Er zijn geen resultaten gevondenただく必要がありますます。
Meer informatieます。

第1条適用用)
>す。
2.場合は、
 Meer informatie。

第2条権利帰属属)
当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社に帰属します。

第3条荷物預かり契約約)
Meer informatieし、
Meer informatieす。

第4条取扱時間利用料金及び支払方法方法)
Meer informatieますす。
>が指定する方法により支払うものとしますす。
>けるときはは、
Meer informatie。

第5条荷物の預かり又は引渡しし)
.証を利用者に交付しますます。
>る書類を当社又は当社指定の窓口に口に
 Meer informatie当な権利者であることをとを
 引渡さないものとします。
>い場合は翌日に引渡すものとしますます。
4.当社が利用者から荷物を預かった日の翌日から起算して7日以内に荷物の引取りがない場合は利用者が荷物に関する権利を放棄棄
 Meer informatie売却することができるものとしのとし、
 Meer informatie。

第6条荷物物)
1.預かり可能荷foto
Meer informatie物した荷物、
その他保管に支障のない荷物に限定されます。
-.お預かりすることができない荷物
①適切な梱包がなされていないもの
②一梱包の価格が30万円を超える荷foto
③現金貴重品品
④爆発性発火性その他の危険性のあるものもの
⑤毒薬劇薬毒foto's foto's、劇物
⑥生きた病原体及び生きた病原体を含有し又は生きた病原体が付着していると認められるものの
Meer informatie
⑧動物
⑨その他保管に適さないと当社が判断するもの

第7条利用の拒絶絶)
当社は次のいずれかに該当する場合には本サービスの利用をお断りしますます。
77号以下法といいます第2条第2号に規定する号に規定する
 Meer informatieられるときめられるとき。
2.利用者が次に掲げるものであるとき。
①暴力団法第2条第6号に規定する暴力団員以下単に暴力団員といいます暴力団準構成員暴力団関係者員、暴力団関係者
 その他の反社会的勢力であると認められるとき。
Meer informatie。
に該当する者があると認められるとき。
Meer informatieき。

第8条禁止事項項)
利用者が本サービスを利用するにあたって以下の行為を禁止しますす。
1.法令又は公序良俗に違反する行為
2.罪行為に関連する行為
→為
当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
5.
6.他の利用者に成りすます行為
7.為
8.その他当社が不適切と判断する行為

第9条本サービスの提供の停止等等)
1.サービスの全部又は一部の提供を供を
 停止又は中断することができるものとします。
Meer informatie
Meer informatie
③ 地震 落雷 火災 停電 または または 天災 など の 不可 不可 抗力 本 サービス サービス の 提供 が が 困難 なっ なっ た た 場合った場合
その他当社が本サービスの提供が困難と判断した場合合
-.益又は損害について理由を問わず問わず
 一切の責任を負わないものとします。

第10条利用制限限)
.を制限することができるものとします。
①本規約に違反した場合
② 虚偽 の 事実 事実 をもって 本 サービス の 申込み を し た た 場合
Meer informatie合
2.負わないものとしますます。

第11条免責事項項)
当社の債務不履行責任は当社の故意又は重過失によらない場合には免責されるものとします当社が債務不履行責任を負う負う
 30万円の範囲内において内において
 Meer informatie間において生じた取引取引、
 連絡または紛争等について当社は一切の責任を負いません。

第12条サービス内容の変更等等)
当社は利用者に通知することなく本サービスの内容を変更し又は本サービスの提を中止することができるものとしとし、
これによって利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第13条利用規約の変更更)
当社は必要と判断した場合には利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとしとし、
変更後の規約はすべての利用者に適用されます。

第14条通知又は連絡絡)
当社と利用者との間の通知又は連絡は当社が定める方法によって行うものとしますす。

第15条権利義務の譲渡の禁止止)
利用者は当社の書面による事前の承諾なく利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡しし、
又は担保に供することはできません。

第16条言語語)
Meer informatie翻訳文が作成された場合でも場合でも、
Meer informatieす。

第17条準拠法合意管轄管轄)
Meer informatieは岐阜地方裁判所を判所を
専属的合意管轄とします。

Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen
利用規約荷物一時預かり2023年9月26日6日