Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi

Như mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các tương tác của bạn với chúng tôi và trang web của chúng tôi, bao gồm thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với bên thứ ba, bao gồm đối tác quảng cáo. Chúng tôi làm điều này để hiển thị quảng cáo trên các trang web khác phù hợp hơn với sở thích của bạn và cho các lý do khác được nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

"Chia sẻ thông tin cá nhân để quảng cáo định hướng dựa trên tương tác của bạn trên các trang web khác nhau có thể được coi là "bán hàng", "chia sẻ" hoặc "quảng cáo định hướng" dưới một số luật quyền riêng tư của các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có quyền từ chối tham gia vào những hoạt động này. Nếu bạn muốn thực hiện quyền từ chối này, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây."

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi với tín hiệu ưu tiên tắt theo dõi Quyền riêng tư Toàn cầu được kích hoạt, tùy thuộc vào nơi bạn đang ở, chúng tôi sẽ xem điều này như một yêu cầu tắt hoạt động có thể được coi là "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cá nhân hoặc các mục đích khác có thể được coi là quảng cáo có mục tiêu cho thiết bị và trình duyệt mà bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.